Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše

osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím webového formuláře umístěného na

webové stránce https://www.readytorescue.cz (dále jen „Formulář”). Správcem osobních

údajů je Ready To Rescue s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00

Praha (dále jako „Správce“). Správce se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré

Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Správce je oprávněn v případě potřeby tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit

jejich aktualizací na webové stránce www.readytorescue.cz (dále jen „Webová stránka“).

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 28. května 2024.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou

poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které

od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy,

zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen „Zákon“), se zákonem

č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení

Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy

o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi, které máme, nebo můžeme mít.

Co shromažďujeme

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

• Informace, které nám poskytnete vyplněním Formuláře;

• Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami

ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Formuláře.

Vaše osobní údaje

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

• Jméno a příjmení

• E-mailová adresa

• Mobilní telefonní číslo

• Informace poskytnuté v jakémkoli dalším poli formuláře

Tento seznam není vyčerpávající a může být aktualizován.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány na zabezpečených serverech v Evropské unii. Osobní

údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky

a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání třetím osobám.

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme

• Ke komunikaci ohledně zajištění školení kurzu první pomoci

• K vedení obchodní a statistické evidence

• K zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (e-mailem) o produktech a službách

(pouze tehdy, budeme-li mít od Vás příslušný souhlas)

Přímý marketing

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu v případě, získáme-li od Vás

příslušný souhlas k jejich užití k danému účelu. Pro účely využít osobních údajů k přímému

marketingu, tzn. zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou (e-mailem), Vás požádáme

o souhlas k jeho odběru a vždy Vám umožníme se z jeho odběru odhlásit.

Pokaždé, když budete vyzváni k vyplnění Formuláře, hledejte políčko, kde můžete kliknout na

znamení, zda si přejete umožnit zpracování vašich osobních údaj pro marketingové účely.

Doba spravování údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy jste nám prostřednictvím Formuláře

Vaše osobní údaje předali, a v případě, že s námi uzavíráte jakoukoli smlouvu a/nebo používáte

naše služby, je doba uchování po dobu trvání smlouvy a/nebo po dobu používání našich služeb

a po dodatečnou dobu 10 let.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Berete na vědomí, že Vaše osobní

údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za

použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Poskytování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám

pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi

zakoupených produktů.

Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout

nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

Práva subjektů údajů

Správce při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném

rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V

souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete

dle Vašeho uvážení využít.

• Právo přístupu ke svým osobním údajům

• Právo na opravu osobních údajů

• Právo na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“)

• Právo na omezení zpracování svých osobních údajů

• Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících

se konkrétní situace zákazníka

• Právo na přenositelnost údajů

• Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat

• Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu

osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v

rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými

právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich

zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich

osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na info@readytorescue.cz nebo písemně na adrese Ready To Rescue s.r.o., Bělehradská 858/23, Praha. Odvoláním Vašeho souhlasu není

dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový

odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými

webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu

a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové

stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Používá Webová stránka soubory cookies a co tyto soubory představují?

Webová stránka soubory cookies nepoužívá.

Ready To Rescue s.r.o.,

IČO: 216 48 166,

se sídlem Bělehradská 858/23,

Praha 2, 120 00

e-mail: info@readytorescue.cz

web: readytorescue.cz